Immortal Hulk #3 [eng]

Der Horror geht weiter. Autor: Al Ewing Zeichner: Joe Bennett, Leonardo Romero, Paul Hornschemeier, Marguerite Sauvage, Garry Brown Tusche: Ruy José, Leonardo Romero, Paul Hornschemeier, Marguerite Sauvage, Garry Brown Farben: Paul Mounts, Paul Hornschemeier, Marguerite Sauvage Letterer: VC’s Corey Petit, Paul Hornschemeier Kaufen: ComiXology Bewertung: 5/5

Justice League of America #3 [deu]

Reise ins Mikroversum. Autor: Steve Orlando Zeichner: Ivan Reis, Felipe Watanabe Tusche: Ivan Reis, Julio Ferreira, Ruy Jose, Oclair Albert Farben: Marcelo Maiolo Letterer: Walproject Übersetzung: Christian Heiss Kaufen: Panini Shop Leseprobe: MyComics.de Bewertung: 3/5